Om aktien

För att generera värde för våra aktieägare skapar vi tillväxt under ordnade former. Vi investerar i nyproduktion men bara då vår starka finansiella ställning kan bibehållas. Strategin vilar på tre ben: våra egna projekt, våra samarbetsprojekt och att söka markanvisningar och byggrätter. Framåt tar vi gärna en roll där vi bygger både för att äga och sälja. Tillväxten balanseras med utvecklingen av förvaltningsresultatet som styr utdelningen.

Hebas aktie är sedan 1994 noterad på Nasdaq Stockholm Nordic Mid Cap.

Per 31 december 2023 uppgick aktiekapitalet till 34,4 mkr kronor, fördelat på: 15 980 640 A-aktier och 149 139 360 B-aktier.

Aktien omsättning och översikt

Utdelning flerårsöversikt

Aktuell aktiekurs

Vid handel med aktien

LEI-kod

LEI (Legal Entity Identifier) för Heba är 549300B1UZTBDU27UJ88.
Vid rapportering av transaktioner i enlighet med artikel 19 i MAR ska rapportören ange utgivarens identifieringskod för juridiska personer enligt ISO 17442, LEI-koden.

Vid handel med A-aktier

Hembudsklausul

I Hebas bolagsordning finns en hembudsklausul avseende bolagets A-aktier, innebärande att om A-aktierna överlåts till någon som inte är A-aktieägare, ska aktierna hembjudas nuvarande A-aktieägare. Om hembjuden A-aktie ej löses, omvandlas aktien automatiskt till aktie av serie B.

Tidigare aktiesplit

Aktiesplit 2022

Vid årsstämman den 28 april 2022 beslutades om en uppdelning av aktier, aktiesplit, innebärande att varje befintlig aktie delas upp i två aktier. Avstämningsdag för aktiespliten var: 19 maj 2022. Första dag för handel i Heba Fastighets AB:s aktier efter aktiespliten var: 18 maj 2022. Sista dag för handel i Heba Fastighets AB:s aktier före aktiespliten var: 17 maj 2022.

Kontakta oss