Affärsmodell för tillväxt

Heba är en hållbar och långsiktig aktör på fastighetsmarknaden. Vi utvecklar, äger och förvaltar attraktiva bostäder och samhällsfastigheter med centrala lägen i Stockholmsregionen och Mälardalen. Med stark finansiell ställning, stort kunnande och lokal närvaro har vi i över 70 år erbjudit bostäder för människor att trivas i.

Vi skapar värde för både ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Vi arbetar ständigt för att stärka intjäningen och behålla vår starka finansiella ställning.

Förvaltning

Vi bedriver vår långsiktiga och kostnadseffektiva förvaltning i egen regi, nära och tillgängliga för våra hyresgäster. Korta beslutsvägar gör oss snabbfotade och handlingskraftiga.

Tillväxt genom föryngring av beståndet

Vi förbättrar successivt direktavkastningen (intjäningsförmågan) genom förvärv av fastigheter och projekt, nyproduktion genom byggrätter och markanvisningar, renovering av befintligt bestånd eller försäljning av bestånd med renoveringsbehov. Framåt tar vi gärna en byggmästarroll där vi bygger både för att äga och sälja.

Produktutveckling

Vi är lyhörda för utveckling och satsar på delningsekononomi, till exempel coworking, samt digitalisering.

Övergripande affärsmål

Mål för hållbar och lönsam tillväxt

1 Tillväxt med finansiell stabilitet

2 Utdelning till aktieägarna

3 Aktivt hållbarhetsarbete

4 Utökad digitalisering

5 Stärka varumärket

Heba det långsiktiga valet

1 Tillväxt med finansiell stabilitet

Finansiella mål

  • Ett förvaltningsresultat som överstiger 200 mkr rensat för bostadsrättsintäkter.
  • En belåningsgrad som inte överskrider 50 procent.
  • En överskottsgrad över 70 procent.
  • Under perioden ska andel av koncernens driftnetto från samhällsfastigheter öka.

Strategi

Tillväxt och föryngring av fastighetsbeståndet ska ske genom förvärv, avyttringar, nyproduktion samt renoveringsprogram av befintligt bestånd. Bolaget strävar efter att växa inom det geografiska området, arbeta med förtätning i eget bestånd, skapa samarbeten med befintliga och nya partners samt aktivt söka markanvisningar i en handfull utvalda kommuner. Vi satsar också på delningsekonomi genom coworking för att öka fastigheternas intjäning.

2 Utdelning till aktieägarna

Mål: Under perioden 2023–2025 ska Heba årligen ge aktieägarna en utdelning som ska vara minst 40 procent av förvaltningsresultatet justerat för skatt.

Strategi

Genom kostnadskontroll, finansiell stabilitet och stabil tillväxt blir Heba den stabila utdelaren.

3 Aktivt hållbarhetsarbete

Heba ska ha ett aktivt hållbarhetsarbete som speglas i allt bolaget gör. I det dagliga arbetet, såväl som i bolagets långsiktiga förhållningssätt till fastighetsutveckling och förvaltning. Senast år 2030 ska fastighetsförvaltningen vara klimatneutral och hela verksamheten senast år 2045.

Mål: Nöjda hyresgäster

NKI serviceindex i nivå eller över medelvärdet för privata bostadsbolag i storstad.

Strategi 

Vi erbjuder god service och ett tryggt, hållbart boende. Fastighetsförvaltning sker med egen personal och medarbetarna är engagerade, nära och tillgängliga i relationen med hyresgästerna.

Mål: Attraktiv arbetsgivare

NMI i linje med branschsnittet.

Strategi

Vi vill behålla duktiga medarbetare och attrahera nya talanger. Vi uppmuntrar friskvård och investerar i medarbetarnas kompetensutveckling. Jämställdhetsarbete är ett prioriterat område.

Mål: Miljö

Senast år 2030 ska fastighetsförvaltningen vara klimatneutral och hela verksamheten senast år 2045.

  • Heba ska minska den genomsnittliga energianvändningen från 93 kWh/kvm (2021) till 77 kWh/kvm fram till år 2028, en minskning med 18 procent. Ingen fastighet ska ha en energianvändning över 99 kWh/kvm.
  • Heba ska halvera utsläppen av växthusgaser fram till år 2030 (med 2018 som basår).
  • Från 2023 ska all nyproduktion som startas ha halverade utsläpp från byggskedet, med Boverkets aktuella värden som referens.
  • Allt avfall från byggverksamhet ska sorteras och möjliggöra för materialåtervinning.
  • Samtliga miljörum ska få uppdaterat sorteringskoncept utifrån dagens avfall.
  • Alla fastigheter ska årligen utvärderas kopplat till fysiska klimatrisker.

Strategi

Vi arbetar metodiskt för att minimera våra utsläpp. Bland annat genom energieffektiviseringar i byggnader och anläggningar för förnybar energi. All nyproduktion ska miljöcertifieras enligt Svanen, Miljöbyggnad Silver eller motsvarande. Tillsammans med leverantörer, samarbetspartners och branschkollegor söker vi metoder för att reducera utsläppen vid nyproduktion och renovering. Hebas ramverk för hållbar finansiering utgör grunden för bolagets finansieringsformer där målsättningen är att utöka andelen gröna obligationer och certifikat såväl som gröna banklån.

4 Utöka digitaliseringen

Mål: Arbeta aktivt för att utöka digitaliseringen och öka IT-mognaden i verksamheten.

5 Stärka varumärket

Mål: Arbeta aktivt för att stärka Hebas varumärke.