Valberedning 2024

Hebas valberedning

Valberedning är utsedd av Heba Fastighets AB:s årsstämma 24 april 2024.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Charlotte Ericsson, Leif Mellqvist, Rolf H Andersson och Lennart Karlsson, styrelsens ordförande, till valberedningens ledamöter. Valberedningens ordförande är Charlotte Ericsson.

Heba - en tryggare värd

Inför årsstämman 2024

Valberedningens yttrande och förslag

Inför årsstämman 2024 föreslår valberedningen att Hebas styrelse ska bestå av: Lennart Karlsson, styrelseordförande, (omval), Christina Holmbergh (omval), Johan Vogel (omval) och Lena Hedlund (omval). Tobias Emanuelsson har valt att avböja omval, som ny ledamot föreslås Birgitta Leijon (nyval).

Valberedningens yttrande och förslag i sin helhet hittar du i kallelsen.

Kort om valberedningens arbete

I enlighet med bolagsstämmans beslut ska valberedningen bereda frågor om val och arvode till styrelse och revisorer samt frågor som hänger samman med detta.

Valberedningen ska även lämna förslag på personer som ska ingå i bolagets styrelse, liksom förslag på styrelseordförande och ordförande vid årsstämman.

Valberedningen ska inför årsstämman lämna förslag i procedurfrågor för hur nästkommande valberedning ska se ut.

Styrelsens ordförande ska vara sammankallande.

Om utsedd ledamot lämnar valberedningen, ska valberedningen vid behov utse en ny ledamot.

Valberedningen utser sin egen ordförande, med hänsyn till att en ledamot som också ingår i bolagets styrelse inte kan vara ordförande.

Bolaget ska svara för skäliga kostnader som valberedningen bedömer nödvändiga för att uppdraget ska kunna fullföljas.

Kontakt med valberedningen

info@hebafast.se

Du är välkommen att kontakta Hebas valberedning, ange bara “Valberedningen” i ämnesraden.