Extern värdering i rullande tolvmånadersperiod

Inför varje årsbokslut externvärderar Heba samtliga fastigheter. Inför respektive delårsbokslut externvärderas en tredjedel medan två tredjedelar värderas internt. Det innebär att varje fastighet i beståndet externvärderas två gånger under en rullande tolvmånadersperiod. Syftet är att ha stabil och kontinuerlig bedömning av fastigheternas värde.

Värderingarna genomförs av Savills Sweden AB samt Novier Property Advisors AB.

 

 

Hebas fastighet Höken på Södermalm

Definition marknadsvärde

Med marknadsvärde avser vi värdet vid värdetidpunkten till vilket köpare och säljare är beredda att genomföra en transaktion. Detta efter att fastigheten marknadsförts på en öppen marknad och att ingen av parterna agerar utifrån tvång ställda av tredje part.

 

Värderingsunderlag

Värderingen baseras på uppgifter per fastighet avseende samtliga intäkter och kostnader. För lokaler utgörs uppgifterna av: utgående hyra, avtalstid, indexreglering samt eventuella tillägg och rabatter. För bostäder ingår fakta rörande: utgående hyra, specificerade hyrestillägg och hyresrabatter.

Uppgifter avseende vakanta ytor, förbrukningskostnader på fastighetsnivå, större planerade eller på senare tid utförda investeringar och underhållsåtgärder beaktas också.

Heba tillhandahåller även uppgifter om aktuella taxeringsvärden. Data från interna orts- och marknadsdatabaser nyttjas också.

Värderingsmetod

Värderingarna utförs genom analys av varje fastighets status, hyres- och marknadssituation.

Till huvudmetod för de individuella värderingarna används så kallade kassaflödeskalkyler. I varje värdering beräknas ett kalkylmässigt framtida driftnetto. Vid beräkningen tas hänsyn till uppvisad driftdata och värderarens uppfattning om framtida utveckling.  Till större delen av värderingarna av Hebas fastigheter används en femårig kalkylperiod.

Jämförelser och analys har även gjorts av genomförda köp av fastigheter och bostadsrätter inom respektive delmarknad.

Fastighetsvärdering

Kontakta oss