Fokusområde Organisation

Vår organisation

Med vår organisation visar vi hur man skapar en kultur och arbetsmiljö där det framgår att våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Alla medarbetare ska kunna utvecklas och må bra.

Heba ska vara en jämställd och inkluderande arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska vara trygg ur ett fysiskt, psykiskt såväl som socialt perspektiv.

Heba arbetar proaktivt för att undvika arbetsrelaterade olyckor, ohälsa och förebygga risker.

Hebas fastighetstekniker

Mål: Vår organisation

 • Sjukfrånvaron ska vara 2-4 procent.
 • Hebas medarbetare ska spegla samhällets mångfald vad gäller kön, ursprung, sexuell läggning och ålder.
 • Alla uppmuntrar alla till vidareutbildning och alla medarbetare har en årlig budget för kompetensutveckling.
 • Alla medarbetare har möjlighet att bli delägare i Heba genom bolagets aktiesparprogram.

Fokusområde Samhälle

Vår roll i samhället

Vår roll i samhället handlar om att Hebas verksamhet bedrivs på ett etiskt, socialt och miljömässigt korrekt sätt. Heba erbjuder en möjlighet till ett tryggt och ändamålsenligt boende för människor i olika åldrar och med varierande vård- eller servicebehov. Vi gör även samhällsinsatser genom att samarbeta med och ge bidrag till organisationer som arbetar för att stärka jämlika förhållanden.

Heba - en tryggare värd

Mål: Vår roll i samhället

 • Nöjd kundindex ska ligga över genomsnittet för bostadsbolag i Stockholm.
 • Alla nytecknade hyreskontrakt ska vara enligt Hebas Hållbara hyreskontrakt.
 • Trygghetsindex ska ligga över 80 procent.
 • Heba ska bidra ekonomiskt till organisationer som arbetar för att stärka jämlika förhållanden och gärna med frågor som ligger nära vår kärnverksamhet.
 • Samtliga medarbetare ska få en årligen återkommande utbildning i uppförandekod, antikorruption och mänskliga rättigheter.
 • Alla väsentliga leverantörer ska underteckna Fastighetsägarnas Uppförandekod för leverantörer.

Heba stöttar organisationer som gör skillnad

Heba stöttar olika organisationer som arbetar för att stärka jämlika förhållanden och gärna med frågor som ligger nära vår kärnverksamhet.

Heba samarbetar med Stockholm Stadsmissions Bobyrån som förmedlar lägenheter till personer i strukturell hemlöshet och fungerar som en mellanhand mellan hyresgäst och fastighetsägare. Heba har som ambition att förmedla minst fem lägenheter per år till Bobyrån, där det långsiktiga målet är att hyresgästen ska ta över kontraktet i första hand.

Heba är huvudsponsor till Laxsläppet då Stockholms stad sätter ut 140 000 lax- och öringsungar i Stockholms vatten och kust. Utsättningen bidrar till biologisk mångfald och balansen i havet.

Heba stöttar Brommapojkarnas damlag, för att tjejer ska kunna få samma förutsättningar som killar inom fotbollen.

Heba är delägare i Colive som är ett delningsboende för unga mellan 20-35 år.

Fokusområde Miljö

Vår miljö

Hebas långsiktiga hållbarhetsmål är att förvaltningen ska vara klimatneutral senast år 2030 och hela verksamheten senast år 2045. Heba står bakom Parisavtalets 1,5-gradersmål och den viktigaste komponenten för att nå dit är att begränsa vår verksamhets indirekta utsläpp. Viktigt är också att förbereda verksamheten för olika scenarion orsakade av klimatpåverkan.

Heba en tryggare värd

Mål: Vår miljö

 • Heba ska minska den genomsnittliga energianvändningen med 18 procent till 77 kWh/kvm fram till år 2028 (med 2021 som basår).
 • Ingen fastighet ska ha en energianvändning över 99 kWh/kvm.
 • Heba ska halvera utsläppen av växthusgaser fram till år 2030 (med 2018 som basår).
 • Från 2023 ska all nyproduktion som startas ha halverade utsläpp från byggskedet, med Boverkets aktuella värden som referens.
 • Allt avfall från byggverksamhet ska sorteras och möjliggöra för materialåtervinning.
 • Samtliga miljörum ska få uppdaterat sorteringskoncept utifrån dagens avfall.
 • Alla fastigheter utvärderas årligen kopplat till fysiska klimatrisker.