Hållbar finansiering

Ramverk för grön och hållbarhetslänkad finansiering

Hebas ramverk för grön och hållbar finansiering ger oss möjligheten att emittera gröna och hållbarhetslänkade instrument. För investerare möjliggör ramverket att kunna stötta vårt klimatarbete med mål om att reducera utsläppen av växthusgaser med 50 procent fram till år 2030.

Hebas fastighet Draken Södermalm

Stark finansiell ställning

Aktivt arbete för stark finansiell ställning

Heba arbetar aktivt för att behålla den starka finansiella ställning som är vårt signum. En bred finansieringsstruktur tryggar finansieringen och minimerar riskerna. Hebas finanspolicy reglerar hur finansiella risker ska hanteras samt anger limiter och vilka finansiella instrument som får användas. Kontinuerlig uppföljning sker av företagsledning, finanskommitté och styrelse.

Belåningsgrad och snittränta

Finansieringsstruktur

Obligationer i MTN-program

Hebas målsättning är en bred finansieringsstruktur med olika kapitalkällor i bank och kapitalmarknad. I januari 2022 har Heba utökat sitt MTN-program till en beloppsram om 5 miljarder kronor för att möjliggöra ytterligare obligationsemissioner.

Hebas fastighet Opalen i Täby

Finansieringsstruktur

Företagscertifikat

Heba utökade 2021 företagscertifikatprogrammet till en beloppsram om 4 miljarder kronor. Programmet bidrar till att bolaget kan hålla en bred finansieringsstruktur.

Hebas fastighet Bonden Mindre 8, Skånegatan 71, Södermalm

Finansieringsstruktur

Bank

Heba arbetar med traditionell bankupplåning som del i en bred finansieringsstruktur. Lånen är fördelade mellan flera av landets största banker med vilka mycket goda och förtroendefulla relationer byggts upp.

Hebas ungdomsbostäder fastighet Sötmandeln

Fastighetsvärdering

Kontinuerlig värdering av samtliga fastigheter

Heba externvärderar 1/3 av fastighetsbeståndet vid varje kvartalsbokslut, och övriga 2/3 värderas internt inom bolaget. Vid årsbokslut externvärderar vi koncernens samtliga fastigheter.

Det innebär att varje fastighet i beståndet externvärderas två gånger under en rullande 12-månaders period.

Syftet med värderingarna är att bedöma varje enskilt värderingsobjekts marknadsvärde per bokslutsdagen.

Hebas fastighet Gråalen Norrtälje