Hebas bolagsordning

Antagen på årsstämman den 28 april 2022

§1
Bolagets firma är Heba Fastighets Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§2
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom hel- eller delägda bolag bygga, äga, förvalta, köpa och försälja fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§3
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 16.000.000 kronor och högst 64.000.000 kronor.

§5
Bolaget skall ha minst 82 560 000 och högst 330 240 000 aktier.
Aktierna skall vara av serie A och serie B. Högst 31 961 280 aktier av serie A och högst 330 240 000 aktier av serie B må kunna utgivas.

Aktie tillhörande serie A medför rätt till tio röster och aktie tillhörande serie B medför rätt till en röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier skall förutvarande ägare av aktier tillhörande serie A ha företrädesrätt, envar i förhållande till antalet av hans aktier av serie A, till nya aktier av serie A; förutvarande ägare av aktier av serie B har företrädesrätt envar i förhållande till antalet av hans aktier av serie B, till nya aktier av serie B. Aktier, som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna enligt ovan skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid fondemission gäller att nya aktier av varje slag skall emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare.

Aktie av serie A skall i den ordning och under de förutsättningar som anges i §§ 12 och 13 nedan omvandlas till aktie av serie B.

§6
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

§7
Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst en suppleant. Revisor och revisorssuppleant utses av bolagsstämman.

§8
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§9
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av två justeringsmän;
4. Godkännande av dagordning;
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut
(a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall revisorer;
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt revisorssuppleanter;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen skall genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl 16.00 den femte vardagen före stämman. Denna dag, som ej får vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall anges i kallelsen till stämman.

§11
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad utan inskränkning rösta för fulla antalet företrädda aktier.

§12
Har aktie av serie A annorledes än genom bodelning, arv, testamente eller gåva till make eller bröstarvinge övergått till person, som inte förut är ägare av aktie av serie A i bolaget, skall aktien ofördröjligen hembjudas ägare av aktie av serie A till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

Hembudet skall inte kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När aktien sålunda hembjudits, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.
Anmäler sig flera, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, därest samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall i proportion till tidigare innehav av aktier av serie A fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.
Lösenbeloppet skall utgöras, därest fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist på åsämjande, bestäms i den ordning lag (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det datum lösningsanspråk framställdes hos bolaget. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lag (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.
Lösenbeloppet skall erläggas inom tjugo dagar från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, skall hembjuden aktie automatiskt omvandlas till aktie av serie B, varefter den, som gjort hembudet, äger bli registrerad för aktien.

§13
Ägare av aktier av serie A skall ha rätt att begära omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B. Sådan begäran skall göras skriftligen till bolaget och ange det antal aktier av serie A som önskas omvandlade. Bolaget skall anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd då registrering sker i avstämningsregistret.

§14
För bolaget gäller förbehåll, att bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§15
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.