Vår miljö

Hebas långsiktiga hållbarhetsmål är att förvaltningen ska vara klimatneutral senast år 2030 och hela verksamheten senast år 2045. Heba står bakom Parisavtalets 1,5-gradersmål och den viktigaste komponenten för att nå dit är att begränsa vår verksamhets indirekta utsläpp. Viktigt är också att förbereda verksamheten för olika scenarion orsakade av klimatpåverkan.

  • Heba ska minska den genomsnittliga energianvändningen med 18 procent till 77 kWh/kvm fram till år 2028 (med 2021 som basår).
  • Ingen fastighet ska ha en energianvändning över 99 kWh/kvm.
  • Heba ska halvera utsläppen av växthusgaser fram till år 2030 (med 2018 som basår).
  • Från 2023 ska all nyproduktion som startas ha halverade utsläpp från byggskedet, med Boverkets aktuella värden som referens.
  • Allt avfall från byggverksamhet ska sorteras och möjliggöra för materialåtervinning.
  • Samtliga miljörum ska få uppdaterat sorteringskoncept utifrån dagens avfall.
  • Alla fastigheter utvärderas årligen kopplat till fysiska klimatrisker.