Vår roll i samhället

Vår roll i samhället handlar om att Hebas verksamhet bedrivs på ett etiskt, socialt och miljömässigt korrekt sätt. Heba erbjuder en möjlighet till ett tryggt och ändamålsenligt boende för människor i olika åldrar och med varierande vård- eller servicebehov. Vi gör även samhällsinsatser i forma av att samarbeta med och ge bidrag till organisationer som stöttar och hjälper utsatta grupper.

  • Nöjd kundindex ska ligga över genomsnittet för bostadsbolag i Stockholm.
  • Alla nytecknade hyreskontrakt ska vara enligt Hebas Hållbara hyreskontrakt.
  • Trygghetsindex ska ligga över 80 procent.
  • Heba ska bidra ekonomiskt till organisationer som arbetar med frågor som ligger nära vår kärnverksamhet.
  • Samtliga medarbetare ska få en årligen återkommande utbildning i uppförandekod, antikorruption och mänskliga rättigheter.
  • Alla väsentliga leverantörer ska underteckna Fastighetsägarnas Uppförandekod för leverantörer.

Heba stöttar organisationer som gör skillnad

Heba stöttar olika organisationer som gör skillnad inom miljö- och klimatområdet samt inom jämlikhet. Heba samarbetar med Stockholm Stadsmissions Bobyrån som förmedlar lägenheter till personer i strukturell hemlöshet och fungerar som en mellanhand mellan hyresgäst och fastighetsägare. Heba har som ambition att förmedla minst fem lägenheter per år till Bobyrån, där det långsiktiga målet är att hyresgästen ska ta över kontraktet i första hand.

Heba är delägare i Colive som är ett delningsboende för unga mellan 20-35 år.