Fastighetsrelaterade nyckeltal

Direktavkastning:
Driftsöverskott i förhållande till fastigheternas bokförda värde vid periodens utgång.

Finansiella nyckeltal

Kassaflöde:
Förvaltningsresultat minus betald skatt, justerat för betalt räntenetto och poster som inte ingår i kassaflödet och efter förändringar i rörelsekapitalet.

Överskottsgrad:
Driftsöverskott i relation till hyresintäkter.

Ränteteckningsgrad:
Förvaltningsresultat med tillägg för räntekostnader i relation till räntekostnader.

Genomsnittlig ränta på fastighetslån:
Fastighetslånens genomsnittliga räntesats per bokslutsdagen.

Skuldsättningsgrad:
Räntebärande skulder i relation till synligt eget kapital vid periodens utgång.

Belåningsgrad:
Räntebärande skulder i förhållande till fastigheternas bokförda värde vid periodens utgång.

Soliditet:
Synligt eget kapital i relation till balansomslutningen vid periodens utgång.

Avkastning eget kapital:
Resultatet efter skatt i procent av genomsnittligt synligt eget kapital.

Avkastning totalt kapital:
Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster plus räntekostnader i relation till genomsnittlig balansomslutning.

Data per aktie

Resultat efter skatt:
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden.

Kassaflöde:
Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden.

Eget kapital:
Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid periodens utgång.

Substansvärde (NAV):
Eget kapital med tillägg av räntederivat och uppskjuten skatteskuld i förhållande till antalet aktier vid periodens utgång.

Börskurs:
Börskurs vid periodens utgång.

Fastigheternas bokförda värde:
Fastigheternas bokförda värde i förhållande till antalet aktier vid periodens utgång.